1200bookshop

1200bookshop

1200bookshop

1200bookshop

1200bookshop

1200bookshop

1200bookshop

摄影:羊扬杨 ;出镜:雷雷;地点:1200bookshop.cafe

  摄影手记:路过1200bookshop.cafe,便上去拍了一组。书店里,人仍然是不少的,却也很安静。